گلال

/Gelal/ رودخانه، مسیل، محل عبور رودخانه فصلی مترادف های گلال : شط، آو ریشه گلال نگاهی به واژه لری گلال( رودخانه) از منظر ریشه شناسی، به قلم استاد یعقوبی (ریشه شناس) از…