گلال

/Gelal/ رودخانه، مسیل، محل عبور رودخانه فصلی مترادف های گلال : شط، آو ریشه گلال نگاهی به واژه لری گلال( رودخانه) از منظر ریشه شناسی، به قلم استاد یعقوبی (ریشه شناس) از…
زبان لری گویش بختیاری مئیوند

آآ

طایفه آآ یکی از تیره های ایل حاجیوند باب میوند چهارلنگ بختیاری است