در این دسته واژگان با حرف آ در گویش میوند بختیاری قرار میگیرد.

در خط لری با نماد  «آ و ا» نشان می‌دهیم و نگارش لاتین با نماد  «â» مشخص می‌کنیم.

زبان لری گویش بختیاری مئیوند

آآ

طایفه آآ یکی از تیره های ایل حاجیوند باب میوند چهارلنگ بختیاری است

آ

احترام‌آمیز) اول، بالاتر، بزرگ، امیر عنوانی است که برای احترام و تفخیم به اول اسم کسی می‌افزایند: آمرید ، آ مراد .و هنگام خطاب به مردان و پسران یا صحبت کردن از آنان به‌کار می‌رود.